Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline má schválené ďalšie dva projekty zo 6.výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

V súčasnosti sa rozbiehajú stavebné práce k dvom schváleným projektom a to: Zníženie energetickej náročnosti budovy NG (BG) Žilinskej univerzity v Žiline a Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty bezpečnostného inžinierstva, blok B (MB) Žilinskej univerzity
v Žiline. Stavebné práce budú ukončené do 7 mesiacov od prevzatia staveniska.

V tomto čase je na kontrolnom orgáne dokumentácia z verejného obstarávania k projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy NR (AR) Žilinskej univerzity v Žiline. V prípade odsúhlasenia postupu vo verejnom obstarávaní a po jeho následnom schválení, budú rozbehnuté stavebné práce aj na tomto projekte.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti pre projekty sú nasledovné:

  • zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií
    • zateplenie obvodového plášťa,
    • zateplenie strešného plášťa,
    • výmena otvorových konštrukcií,
  • výmena osvetlenia,
  • ústredné vykurovanie.

Ďalej sa budú realizovať aj ostatné opatrenia vyplývajúce z energetického auditu - úprava podláh, opatrenia proti vlhkosti a dokončovacie práce.

V priebehu realizácie projektov počas stavebných prác bude v priestoroch vylúčená výučba a obmedzený pohyb pre zamestnancov.

Touto cestou si dovoľujeme požiadať všetkých zamestnancov aj študentov Žilinskej univerzity v Žiline o zhovievavosť, bezpečnosť, trpezlivosť a dodržiavanie bezpečnostných pokynov v rekonštruovaných budovách a ich okolí a zároveň akceptovanie určitých obmedzení počas realizácie stavebných prác.

 

Ing.Soňa Johanesová

Vedúca odboru prípravy a realizácie

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST