Stretnutie rektorov a zástupcov SAV vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu 500 stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za spoločným účelom - rokovania o ďalšom postupe vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov v Operačnom programe Veda a Výskum. V snahe o urýchlenie ozdravných procesov pri využívaní štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v SR v prospech spoločnosti a jej občanov, bolo sformulovaných niekoľko požiadaviek.

 

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu 500 stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za spoločným účelom - rokovania o ďalšom postupe vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov v Operačnom programe Veda a Výskum. V snahe o urýchlenie ozdravných procesov pri využívaní štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v SR v prospech spoločnosti a jej občanov, bolo sformulovaných niekoľko požiadaviek.

V snahe o skoré a efektívne využitie štrukturálnych fondov žiadajú:

  • väčší priestor pri tvorbe strategických dokumentov,
  • transparentnosť v procese podávania, hodnotenia a zazmluvňovania projektov,
  • zvýšenie financií na vedecký výskum (min. 40% OP),
  • urýchlené opätovné vypísanie zrušenej výzvy a orientácia výlučne na prijímateľov z verejného sektora – teda tých, ktorí majú preukázateľné, medzinárodne akceptované výsledky vo výskume v uplynulých rokoch, a iné.

Rektori rešpektujú politické rozhodnutie zrušiť výzvu na financovanie projektov Dlhodobého strategického výskumu a vnímajú to ako snahu o vyčistenie od podozrení prezentovaných v médiách. Súčasne si vážia podporu odbornej aj širokej verejnosti v snahe o presadzovanie verejného záujmu v prospech Slovenska a jeho občanov.

 

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST