Konferencie 2013

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,Science Day of the Department of Communications

Scientific seminar/workshop is focused on: presentation of the cooperation between Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic and academic environment in the field of science; presentation of the cooperation between Slovak Post and Department of Communication in the field of science; presentation of the scientific-research activity and results of the projects which have been solved on the Department of Communication recently. Vedecký seminár/workshop Katedry spojov pri príležitosti týždňa vedy na Slovensku, partnerstvo akademického a podnikateľského prostredia – priorita pre rozvoj pošty.

Druh akcie: ŽU v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra spojov
Termín konania: 1.11.2013  ..  30.11.2013
Miesto konania: Scientific worshop
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

kontakt: Ing. Anna Paďourová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta PEDAS, Katedra spojov Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina

anna.padourova@fpedas.uniza.sk
http://ks.uniza.sk
+421 41 / 513 3129


Mathematics and informatics in science, education and practice

The aim of these seminars are presentations of the knowledge and scientific results of the participants in various fields of mathematics and informatics: 1. Theoretical mathematics and informatics; 2. The position of mathematics and informatics in the field of university education. 3. The applications of quantitative methods and informatics in practice. Február, Apríl, September, November 2013.

Druh akcie: Odborne seminare
Termín konania: 1.2.2013  ..  30.11.2013
Miesto konania: KKMaHI
Odborní garanti: RNDr. Marek Ďurica, Ph.D. RNDr. Lucia Švábová

kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzitná 1 01026 Žilina marek.durica@fpedas.uniza.sk lucia.svabova@fpedas.uniza.sk

marek.durica@fpedas.uniza.sk
www.kmat.uniza.sk
041 513 3275


45th Conference of Slovak Mathematicians

In the framework of the whole mathematical community at Slovak Republic the conference disseminates information about new knowledge in mathematics and improves methodology of teaching mathematics.

Druh akcie: Intern. Conference
Termín konania: 21.11.2013  ..  24.11.2013
Miesto konania: Jasná podChopkom
Odborní garanti: Slovenská matematická spoločnosť (SMS) Katedra matematiky ŽU (KMA ŽU) Katedra aplikovanej matematiky SjF (KAM SjF)

kontakt: RNDr. Božena Dorociaková, PhD. (KAM SjF) doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (KMA ŽU) Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. (KAM SjF) Veľký Diel Univerzitná 1 010 26 Zilina

bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk
www.konferenciajasna.sk
+421 41 513 4960


New design elements for modernization of railway tracks

Expert lectures with discussions possibilities for the use of new structural elements in the construction of the superstructure from the point of view of increasing the safety and reliability of the track and reducing noise emissions and vibrations in its environment.

Druh akcie: International workshop
Termín konania: 1.11.2013  ..  30.11.2013
Miesto konania: ŽU, Stavebná fakulta, AE 203
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. Ing. Janka Šestáková, PhD.

kontakt: Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebná fakulta Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina

janka.sestakova@fstav.uniza. sk
svf.uniza.sk/kzsth
+421 41 513 5807