Konferencie 2014

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,Health & Safety in Fire and rescue services/Bezpečnosť práce v záchranných službách.

Stretnutie pracovníkov záchranných služieb s cieľom informovať o nových zariadeniach a technológiách záchranných prác a činností. V rámci konferencie bude ukážka záchranných prác pri závaloch. A meeting of Fire & Rescue Services professionals with the aim to present information on new equipment and technologies for fire and rescue operations. As part of the conference, cave-in rescue will be presented.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 27.4.2014  ..  29.4.2014
Miesto konania: Hotel Patria Štrbské Pleso, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

kontakt: Department of Fire Engineering, Faculty of Special Engineering, University of Zilina, 1 maja 32, 01026 Zilina, Slovakia, Mobil: +421(0)905 329 826

anton.osvald@fsi.uniza.sk

+421 415 13 6 750


Digitálny podnik 2014 / Digital Factory 2014

Konferencia je určený ľuďom z praxe, výskumným a vývojovým centrám a akademickej obci za účelom prezentácie a diskusie o výsledkoch a súčasných trendoch v oblasti digitálneho podniku. The conference is intended for people from industry, research and development centers and universities in order to discuss and present work results and current trends in the field of Digital Factory.

Druh akcie: International Science Conference
Termín konania: 1.4.2014  ..  30.4.2014
Miesto konania: Zilina
Odborní garanti: Ing. Andrej Stefanik, PhD.

kontakt: Katedra priemyselneho inzinierstva, Strojnicka fakulta Zilinskej univerzity, Univerzitna 1, 010 26 Zilina

andrej.stefanik@fstroj.uniza.sk
www.ceit-europe.com
+421 41 513 9255


Bezpecnost prace v zachrannych sluzbach / Health & Safety in Fire and rescue services

Stretnutie pracovníkov záchranných služieb s cieľom informovať o nových zariadeniach a technológiách záchranných prác a činností. V rámci konferencie bude ukážka záchranných prác pri závaloch. A meeting of Fire & Rescue Services professionals with the aim to present information on new equipment and technologies for fire and rescue operations. As part of the conference, cave-in rescue will be presented.

Druh akcie: Hotel Patria, Strbska Pleso
Termín konania: 27.4.2014  ..  29.4.2014
Miesto konania: Intern. scientific conference
Odborní garanti: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

kontakt: Department of Fire Engineering, Faculty of Special Engineering, University of Zilina, Ul. 1. maja 32, 010 26 Zilina, Slovakia, +421 415 13 6 750

anton.osvald@fsi.uniza.sk

+421 905 329 826


Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve / Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport

Pravidelná medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného aj vojenského letectva / The regular International scientific conference is organized by the University of Žilina, Air Transport Department. The aim of the conference is to present and expose the results of research problems to get advice from established scientists to increase safety and quality in the field of Civil and Military Air Transport.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 24.4.2014  ..  25.4.2014
Miesto konania: Zilinska univerzita, budova Nova Menza, Zilina, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novak, PhD.

kontakt: Zilinska univerzita, Katedra leteckej dopravy, Univerzitna 8215/1, 010 26 ZILINA, +421 41 513 3463

transport@fpedas.uniza.sk
http://www.kld.uniza.sk
+ 421 41 513 3451


XX International Scientific Conference of Polish, Czech and Slovak Founders / XX. Medzinárodná vedecká konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov

Aim of the conference is to offer a platform for experiences and informations exchange among Slovak, Czech and Polish foudries, but also research centers and universities in the field of metallurgy, foundry technologies, molding compounds, heat treatment and also environmental protection. / Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia.

Druh akcie: International Scientific Conference
Termín konania: 24.4.2014  ..  26.4.2014
Miesto konania: Opole, Poland
Odborní garanti: prof. Ing. Augustin Sladek, PhD., prof. Ing. Tomas Elbel, PhD., Prof. dr. hab.inz. St. M. Dobosz, Prof. dr. hab.inz. P. Zieba

kontakt: Department of Technological Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Velky Diel, Univerzitna 1, SK-01026 Zilina, Slovakia, +421 41 513 2757, +421 41 513 2772

danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
www.tf.agh.edu.pl
+421 41 513 2764


IX International Science-Technology Conference AUTOMOTIVE SAFETY 2014 / IX Medzinárodná vedecko-technická konferencia Problematika bezpečnosti cestnej dopravy

Conference topics: safety diagnostics, modeling of motor vehicles, reconstructions of road accidents, passive and active safety of vehicles, road transport safety. / Témy konferencie: diagnostika bezpečnosti, modelovanie dopravného prúdu, rekonštrukcia priebehu dopravných nehôd, aktívna a pasívna bezpečnosť, bezpečnosť automobilovej dopravy.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 8.4.2014  ..  10.4.2014
Miesto konania: Rajecke Teplice, Slovakia
Odborní garanti: dr hab. inz. Tomasz L. Stanczyk, prof., Kielce University of Technology, PL

kontakt: Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDaS, Zilinska univerzita, Zilina

marian.gogola@fpedas.uniza.sk
www.automotivesafety2014.pl
+421 41 513 3546


XIX. Intern.Scientific Conference Application of Experimetal and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 / Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin a energetike

The aim of scientific conference is to present the latest findings and exchange information on the current state of knowledge in the field of experimental and numerical methods in fluid mechanics.

Druh akcie: Intern. Scientific Conference
Termín konania: 9.4.2014  ..  11.4.2014
Miesto konania: Hotel Sport Donovaly, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

kontakt: Katedra energetickej techniky, Strojnicka fakulta, Univerzitna 1, 01026 Zilina, +421 915 997 250

ket@fstroj.uniza.sk

+421 41 513 2851


Company Diagnostics, Controlling and Logistics / Diagnostika podniku, controlling a logistika

Meeting of university teachers, PhD. Students, scientific researches of economics and related field of study and professionals practice for science information and conclusions about the company diagnosis methodology reciprocation, searching the optimal solutions to negative tendencies in the company, or its parts, application of new technologies in logistics processes. / Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Druh akcie: VII Intern. Scientific Conference
Termín konania: 1.4.2014  ..  31.5.2014
Miesto konania: Zasadacka Vedeckej rady, Zilinska univerzita, Zilina
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD.

kontakt: Ing. Lucia Madlenakova, PhD., Zilinska univerzita, F-PEDAS, Katedra spojov, Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina, Slovakia

Lucia.Madlenakova@fpedas.uniza.sk
http://diagnostika.uniza.sk/
+421 41 513 3125


Wooden constructions / Drevostavby

Actual problems in designing and reviewing of wooden constructions and buildings, modern contemporary and historical constructions. / Aktuálne problémy navrhovania a posudzovania novodobých moderných a obnovy historických konštrukcií a budov na báze dreva.

Druh akcie: V. International Conference
Termín konania: 1.4.2014  ..  30.4.2014
Miesto konania: Zilinsky kraj
Odborní garanti: doc. Ing. Pavol Durica, CSc., Ing. Renáta Korenková, PhD.

kontakt: Katedra pozemneho stavitelstva a urbanizmu, Stavebna fakulta, Zilinská univerzita, Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina, Slovakia

renata.korenkova@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kpsu/
+421 41 513 5708


Workshop of Track Management STRAHOS 2014 / Seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2014

Meeting of specialised workers in railway engineering and track management. Presentation of experience in preparation, realisation of modernisation and maintenance of modernised railway corridors and new constructions and materials for building and reparation of railway tracks and equipment. Information about operational efficiency and about new technologies for diagnostic, maintenance, reparation and modernisation of railway tracks and about legislative conditions of realisation of building activity in railway engineering. / Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby modernizovaných železničných koridorov a nových konštrukcií a materiálov na stavbu a opravy železničných tratí a zariadení. Informácie o racionalizácii prác a nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

Druh akcie: Odborny seminar
Termín konania: 24.4.2014  ..  25.4.2014
Miesto konania: Hotel Slovakia, Zilina, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Izvolt, PhD.

kontakt: Katedra zeleznicneho stavitelstva a tratoveho hospodarstva, Stavebna fakulta Zilinskej univerzity, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

zuzana.gocalova@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kzsth/index.files/Page2336.htm
+421 41 513 58 08


Selection lecture Construction of motorways in Slovakia / Výberová prednáška Výstavba diaľnic v SR

Meeting students with important representatives of the city of Žilina and competent experts who participated in the design and planning and currently have involved in coordinating the construction of motorways in Slovakia. / Stretnutie študentov s významnými predstaviteľmi mesta Žilina a kompetentnými odborníkmi, ktorí participovali pri projektovaní a plánovaní a v súčasnosti sa podieľajú na koordinácii výstavby diaľnic na Slovenku.

Druh akcie: výberová prednáška
Termín konania: 1.4.2014  ..  30.4.2014
Miesto konania: Katedra ekonomiky, F PEDAS, ŽU v Źiline
Odborní garanti: Ing. Olga Ponisciakova, PhD.

kontakt: Katedra ekonomiky, F PEDAS, ZU, Univerzitna 1, 010 26 Zilina

olga.ponisciakova@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 216