Konferencie 2014

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,FedCSIS WSN 2014 - Medzinarodna konferencia o bezdrotovych senzorovych sietach / International Conference on Wireless Sensor Networks

Stretnutie členov WSN komunity, prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti vývoja senzorov i aplikácií WSN. Meeting of WSN community members with contributions oriented towards the sensors and WSN applications development.

Druh akcie: Internationa Conference
Termín konania: 7.9.2014  ..  10.9.2014
Miesto konania: Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
Odborní garanti: Prof. Ing. Juraj Micek, PhD., Ing. Michal Hodon, PhD.

kontakt: Department of Technical Cybernetics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

juraj.micek@fri.uniza.sk
https://fedcsis.org/2014/wsn
+421 904 38 38 56


SUMMER SCHOOL OF MATERIALS FATIGUE 2014 / LETNÁ ŠKOLA ÚNAVY MATERIÁLOV 2014

The aim of the Summer School of Materials Fatigue is to provide the newest concrete knowledge for talent students, PhD. students and young research workers of universities, research institutions and industry in the area of fatigue damage of construction materials, components and machines./ Cieľom letnej školy únavy materiálov je poskytnutie nových konkrétnych znalostí študentom, doktorandom a mladým výskumným pracovníkom z univerzít, výskumných ústavov a priemyslu z oblasti únavového porušovania konštrukčných materiálov, súčiastok a zariadení.

Druh akcie: XI International Summer School
Termín konania: 1.9.2014  ..  30.9.2010
Miesto konania: Zilinska univerzita, Zilina, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Peter Palcek, PhD., prof. Ing. Otakar Bokuvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillova, PhD.

kontakt: Ing. Maria Chalupova, Katedra materialoveho inzinierstva, Strojnicka fakulta, Zilinska univerzita, Univerzitna 8215/1, SK-01026 Zilina, Slovakia

maria.chalupova@fstroj.uniza.sk
www.uniza.sk
+421 41 513 6005


Opening Day – AIDC Laboratory / Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC

Laboratory of automatic identification and data capture focused on application of AICD, RFID technologies and bar codes into logistics processes. / Laboratórium automatickej identifikácie a zberu údajov zamerané na aplikáciu technológií AICD, RFID a čiarových kódov do logistických procesov. / Marec a September 2014.

Druh akcie: Laboratorium AIDC, Zilinska univerzita, Rektorat suteren budovy AE
Termín konania: 1.3.2014  ..  30.9.2014
Miesto konania: workshop - vystava
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculik, PhD., Juraj.Vaculik@fpedas.uniza.sk, Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

kontakt: Ing. Peter Kolarovszki, PhD., Zilinská univerzita, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina, +421 41 513 3132, +421 905 833979

Peter.Kolarovszki@fpedas.uniza.sk
http://aidclab.uniza.sk
+421 41 513 3119


Horizons of Railway Transport 2014 / Horizonty železničnej dopravy 2014

The aim of the conference is to extend the development of the traditional and current theoretical and practical knowledges in two fields – the operational and the technical issues of the present-day with the accent to the interoperability of railway system in an integrated Europe as well as in the field of the management and marketing in railway transport. Thematic focus emphasis need for a single European railway area EU that creates growth assumptions of the rail system competitiveness. / Cieľom konferencie je rozšíriť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý vytvorí predpoklady rastu konkurencieschopnosti železničného dopravného systému.

Druh akcie: Intern. Scientific Conference
Termín konania: 18.9.2014  ..  19.9.2014
Miesto konania: SIP ŽSR Strečno
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majercak, PhD.; doc. Ing. Jozef Gasparik, PhD.

kontakt: Katedra zeleznicnej dopravy, Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov, Velky Diel, Univerzitna 1, 013 26 Zilina, Slovakia

jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
http://kzd.uniza.sk/~horizonty/
+421 41 513 3430


CPEE 2014 - Computational Problems of Electrical Engineering

Conference is focused on the computational aspects of the electrical engineering, including signal, circuit and field theory. / Konferencia je zameraná na rôzne aspekty výpočtov v elektrotechnike, a zahŕňa oblasti signálnej techniky, elektrických obvodov a teórie elektromagnetického poľa.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 9.9.2014  ..  12.9.2014
Miesto konania: Hotel Boboty, Vratna dolina, Terchova, SR
Odborní garanti: doc. Ing. Ladislav Janousek, PhD.

kontakt: KTEBI, EF ZU, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Velky Diel, Univerzitna 1, SK-01026 Zilina, Slovakia

cpee2014@fel.uniza.sk
www.cpee2014.uniza.sk
+421 917 169611


Theory of Management / Theory of Management

• exchange of knowledge and experience on the latest trends in management development (theory and practice), • point to the interdependence of management and other disciplines in the importance of professional issues, such as. economics (macro / micro), marketing, psychology, computer science, production management, human resources . .., • point to the complexity and degree of completion of content of management science. / • výmena poznatkov a skúseností o najnovších trendoch rozvoja manažmentu (teória a prax), • poukázanie na previazanosť manažmentu a iných disciplín vo význame odborných problematík, ako napr. ekonomika (makro/mikro), marketing, psychológia, informatika, riadenie výroby, ľudské zdroje..., • poukázanie na komplexnosť a rozpracovanosť manažmentu po obsahovej stránke. / Conference for university teachers, PhD students and researchers of economic, social sciences and other related fields, and scientific and professional community.

Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 1.9.2014  ..  30.9.2014
Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky, ŽU, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Stefan Hittmar, PhD.

kontakt: Katedra manazerskych teorii, Fakulta riadenia a informatiky, Zilinska univerzita, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

stefan.hittmar@fri.uniza.sk
http://kmnt.fri.uniza.sk/index.php?id=52
+421 41 513 4457