Konferencie 2014

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,DESAM 2014 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov / Diagnostics of Electrical Machines and Materials

Výmena najnovších poznatkov pracovníkov z odborov energetika, elektrická trakcia, elektrické pohony a silnoprúdová elektrotechnika. Konferencia je zameraná na diagnostické metódy a zariadenia, technológie a nové materiály pri výrobe aj opravách elektrických strojov a zariadení. Súčasťou konferencie je predstavenie niektorých popredných zahraničných a slovenských firiem so svojim výrobným alebo obchodným programom a sortimentom z oblasti meracej diagnostickej techniky, nových materiálov a výrobkov. Exchange of ideas from sections like power engineering, electric traction, electric propulsion and heavy current electrical engineering. The conference is aimed on diagnostic methods and devices, technologies and new materials for production and reparation of electrical machines and devices. The conference includes a presentation of a few leading foreign and also Slovak companies with their manufacturing or commercial program. They will also present their range of goods from the area of measuring and diagnostic technology, new materials and products.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 19.6.2014  ..  20.6.2014
Miesto konania: Papradno – Povazska Bystrica, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Jan Michalik, PhD

kontakt: Ing. Martin Brandt, PhD., Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Univerzitna 1, SK-01026 Zilina, Slovakia

martin.brandt@fel.uniza.sk
www.desam.uniza.sk
+421 41 513 5064


Non conventional Technologies 2014 / Nekonvenčné technológie 2014

The aim of the conference is the presentation of knowledge from areas: non-conventional mechanical technologies, physical knowledges useful for non-conventional technologies, Mechanics, Hydromechanics, Thermodynamics, technological solutions of constructions. / Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií, fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

Druh akcie: International Scientific Conference
Termín konania: 25.6.2014
Miesto konania: Zilina, Slovakia
Odborní garanti: doc. Ing. Jan Moravec, PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchova, PhD.

kontakt: Department of Technological Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Velky Diel, Univerzitna 1, SK-01026 Zilina, Slovakia, +421 41 513 2764, +421 41 513 2757, +421 910 280 573

jan.moravec@fstroj.uniza.sk
www.opensoft.uniza.sk
+421 41 513 2764


Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2014 / Konferencia o diferenciálnych a diferenčných rovniciach a ich aplikáciách 2014

International scientific conference is oriented to the actual research in the field of differential and difference equations (ordinary differential equations, functional differential equations, partial differential equations, stochastic differential equations, difference equations and dynamic equations on time scales, numerical methods in differential and difference equations) and their applications. / Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na aktuálny výskum v oblasti diferenciálnych a diferenčných rovníc (obyčajné diferenciálne rovnice, funkcionálne diferenciálne rovnice, parciálne diferenciálne rovnice, stochastické diferenciálne rovnice, diferenčné rovnice a dynamické rovnice na časových škálach, numerické metódy) a ich aplikácie.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 23.6.2014  ..  27.6.2014
Miesto konania: Hotel Druzba, Jasna pod Chopkom, Slovakia
Odborní garanti: Vedecky vybor konferencie

kontakt: CDDEA 2014, Katedra matematiky, Fakulta humanitnych vied, Zilinska univerzita, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina, +421 41 513 6265

cddea@fpv.uniza.sk
http://www.fpv.uniza.sk/cddea/
+421 41 513 6273


EURO-ZEL 2014 Recent Challenges for European Railways / Nové výzvy pre európske železnice

Traditional meeting of experts from the practice, management, science and research that affects different areas of construction, maintenance, operation, safety, economy, information and communication technologies for railways, as well as training of new professionals. / Stretnutie odborníkov z oblasti praxe, riadenia, vedy a výskumu dotýkajúceho sa rôznych oblastí výstavby, údržby, prevádzky, bezpečnosti, ekonomiky, informačných a komunikačných technológií ako aj prípravy nových odborníkov pre železnice.

Druh akcie: XXII Intern. Ssymposium
Termín konania: 3.6.2014  ..  4.6.2014
Miesto konania: Zilinska univerzita, Velky diel - budova NR, Univerzitna 8215/1
Odborní garanti: prof. Ing. P. Cenek, PhD., doc. Ing. P. Fabian, PhD.

kontakt: CETRA – Ustav dopravy, Zilinska univerzita, Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina, Slovakia

euro-zel@uniza.sk
www.zu-zel.sk
+ 421 41 513 5012


National workshop due to the promotion and dissemination of the outputs of HINT project / Národný workshop za účelom propagácie výstupov projektu HINT

National workshop due to the promotion and dissemination of the outputs of HINT project. / Národný workshop za účelom propagácie výstupov projektu HINT.

Druh akcie: workshop
Termín konania: 1.6.2014  ..  30.6.2014
Miesto konania: Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
Odborní garanti: doc. Ing. A. David, PhD.

kontakt: Department of Water Transport, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina, Slovakia, + 421 903 190 016

kaukic@uniza.sk
www.hintproject.net
+421 41 513 3565


Geometry, descriptive geometry and construction drawing at secondary schools in Zilina and Trencin region / Geometria, deskriptívna geometria a technické kreslenie na stredných školách v Žilinskom a T

Meeting aimed at exchange of experiences with geometry, descriptive geometry and construction drawing at secondary schools in Žilina and Trenčín region, new methods and technologies in support of teaching. / Stretnutie zamerané na výmenu skúseností s výučbou geometrie, deskriptívnej geometrie a technického kreslenia na stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji, nové metódy a technológie v podpore výučby.

Druh akcie: odborný seminár
Termín konania: 1.6.2014  ..  30.6.2014
Miesto konania: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SR
Odborní garanti: Mgr. Viera Cmelkova, Ph.D.

kontakt: Viera Cmelkova, Katedra kvantitativnych metod a hospodarskej informatiky, Zilinská univerzita, Univerzitna 1, 010 26 Zilina

viera.cmelkova@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 275


Young Scientists Revue / Revue mladých vedcov

• exchange knowledge and experiences on the latest trends of development management, marketing, information and communication technologies (theory and practice), • creating space for postgraduate students and young scientists to exchange experiences and results of their scientific work. / • výmena poznatkov a skúseností o najnovších trendoch rozvoja manažmentu, marketingu, informačných a komunikačných technológií (teória a prax), • vytvorenie priestoru pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na vzájomnú výmenu skúseností a výsledkov ich vedeckej práce.

Druh akcie: Conference for postgraduate students and young scientists of the economic, social science and other related disciplines
Termín konania: 1.6.2014  ..  30.6.2014
Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky, ŽU, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Stefan Hittmar, PhD.

kontakt: Katedra manazerskych teorii, Fakulta riadenia a informatiky, Zilinska univerzita, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

stefan.hittmar@fri.uniza.sk
http://kmnt.fri.uniza.sk/index.php?id=52
+421 41 513 4457


Employee leave and its implementation in practice / Dovolenka zamestnancov a jej realizácia v praxi

Practical implementations of the employee leave at the University of Žilina under the Act. no 311/2011 - Labour Code, as amended – annual leave, leave for the part of the calendar year and the leave for worked days, curtailment of leave and providing wage compensation for take the leave. / Praktická realizácia dovolenky zamestnancov Žilinskej univerzity, ako vyplýva zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov – dovolenka za kalendárny rok, za časť kalendárneho roka a za odpracované dni, krátenie dovolenky a poskytovanie náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky.

Druh akcie: odborný seminár
Termín konania: 19.6.2014
Miesto konania: Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, Zilinska univerzita, Zilina
Odborní garanti: JUDr. Eva Kovacikova

kontakt: Zilinská univerzita, Velky Diel, Univerzitna 1, Zilina041 513 3216