Konferencie 2014

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,INAIR 2014 - International Conference on Air Transport 2014

Pravidelná medzinárodná odborná konferencia sa koná pod záštitou Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva / The regular International conference is organized by the University of Žilina, Air Transport Department. The aim of the conference is to present and expose the results of research problems to get advice from established scientists to increase safety and quality in the field of Air Transport.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 1.11.2014  ..  30.11.2014
Miesto konania: will be assigned later
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

kontakt: Zilinská univerzita, Katedra leteckej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 ZILINA

inair@fpedas.uniza.sk
http://www.kld.uniza.sk
+ 421 41 513 3451


MARVI – Marketing and Management of Educational Institutions / MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Meeting of universities and external institutions. Papers and discussion of conference will be aimed toward cooperation and experience exchange in the area of marketing communication (universities, secondary schools, primary schools, external institutions) and management to expand the relevance of marketing and management in the area of educational institutions. / Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Druh akcie: Intern. Scientific Conference
Termín konania: 1.11.2014  ..  30.11.2014
Miesto konania: FPEDAS, Katedra spojov, Zilina
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremenova, PhD., Ing. Juraj Fabus, PhD.

kontakt: Ing. Jana Benusova, Zilinska univerzita, MARVI 2014, F-PEDAS, Katedra spojov, Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina, Slovakia, Jana.Benusova@fpedas.uniza.sk

marvi@fpedas.uniza.sk
www.marvi.sk
+421 41 513 3118


SCIENCE DAY Katedry spojov / Science Day of the Department of Communications

Scientific seminar/workshop is focused on: - presentation of the cooperation between Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic and academic environment in the field of science, - presentation of the cooperation between Slovak Post and Department of Communication in the field of science, - presentation of the scientific-research activity and results of the projects which have been solved on the Department of Communication recently. / Vedecký seminár/workshop je zameraný na: - prezentáciu spolupráce Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s akademickým prostredím v oblasti vedy, - prezentáciu spolupráce Slovenskej pošty, a. s. a Katedry spojov v oblasti vedy, - prezentáciu vedecko-výskumnej činnosti Katedry spojov a výstupov projektov riešených na Katedre spojov za ostatné obdobie. / Vedecký seminár Katedry spojov pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku, partnerstvo akademického a podnikateľského prostredia – priorita pre rozvoj pošty.

Druh akcie: Zilinska univerzita, Fakulta PEDAS, Katedra spojov
Termín konania: 1.11.2014  ..  30.11.2014
Miesto konania: Vedecky seminar / workshop
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD., doc. Ing. Iveta Kremenova, PhD.

kontakt: Ing. Anna Padourova, PhD., Zilinská univerzita, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

Anna.Padourova@fpedas.uniza.sk
http://ks.uniza.sk
+421 41/513 3129


DoNT 2014 – Day of New Technologies / DoNT 2014 – Deň nových technológií

Scientific conference is focused on application of AICD, RFID technologies and bar codes into logistics processes. / Vedecká konferencia zameraná na aplikáciu technológií AICD, RFID a čiarových kódov do logistických procesov.

Druh akcie: Scientific Conference
Termín konania: 1.10.2014  ..  30.11.2014
Miesto konania: Zasadacka, Vedecka rada, Zilinska univerzita
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculik, PhD., Juraj.Vaculik@fpedas.uniza.sk, Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

kontakt: Ing. Peter Kolarovszki, PhD., Zilinská univerzita, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina, +421 41 513 3132, +421 905 833979

Peter.Kolarovszki@fpedas.uniza.sk
http://dont.uniza.sk
+421 41 513 3119


Preparation and progress on modernization of railway infrastructure ZSR / Príprava a postup modernizácie železničnej infraštruktúry ŽSR

KŽSaTH, in cooperation with the companies Reming Consult, a.s. and PRODEX spol. s.r.o., organizes for teachers and students of accredited study programs in railways at ŽU, an optional lecture on the current state of preparation and realization of modernization of the ŽSR railway infrastructure in relation to modernization of the corridors number Va and VI, the building of intermodal terminals of combined transport and extension of the wide gauge railroad from Čierna nad Tisou to Parndorf. / V spolupráci s firmami REMING Consult, a.s. a PRODEX spol. s r.o. organizuje KŽSaTH pre pedagógov a študentov železničných študijných programov akreditovaných na ŽUŽ výberovú prednášku k súčasnému stavu prípravy a realizácii modernizácie železničnej infraštruktúry ŽSR vo vzťahu na modernizáciu koridoru č. Va a VI, budovanie intermodálnych terminálov kombinovanej dopravy a predĺženie širokorozchodnej trate z Čiernej nad Tisou do Parndorfu.

Druh akcie: Vyberova prednaska
Termín konania: 1.11.2014  ..  30.11.2014
Miesto konania: Zilinska univerzita, Stavebna fakulta, AE 203
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Izvolt, PhD., Ing. Dr. Jan Busovsky, Ing. Jan Spanik

kontakt: Katedra zeleznicneho stavitelstva a tratoveho hospodarstva, Stavebna fakulta Zilinskej univerzity, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

libor.izvolt@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kzsth/index.files/Page2336.htm
+421 41 513 58 00


XLVI Conference of Slovak Mathematicians / 46. konferencia slovenskych matematikov

In the framework of the whole mathematical community at Slovak Republic the conference disseminates information about new knowledge in mathematics and improves methodology of teaching mathematics. / V ramci celej matematickej komunity na Slovensku konferencia sprostredkuje informacie o novych poznatkoch v matematike a zdokonaluje metodiku vyucovania matematiky.

Druh akcie: Domaca konferencia - pozyvani su aj hostia zo zahranicia
Termín konania: 20.11.2014  ..  23.11.2014
Miesto konania: Jasna pod Chopkom
Odborní garanti: Slovenska matematicka spolocnosť (SMS), Katedra matematiky (KMA) a Katedra aplikovanej matematiky (KAM, SjF), Zilinska univerzita, Univerzitna 1, E-mail kontakt: mariana.marcokova@fhv.uniza.sk, bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk

kontakt: doc. RNDr. Mariana Marcokova, CSc. (KMA ZU), RNDr. Bozena Dorociakova, PhD. (KAM SjF), Mgr. Zuzana Sedliackova, PhD. (KAM SjF), Ing. Maria Kudelcikova, PhD. (KMA ZU), +421 41 513 4960, +421 41 513 4963

mariana.marcokova@fpv.uniza.sk
www.konferenciajasna.sk
+421 41 513 6205