Konferencie 2014

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,Master pokrokoveho priemyselneho inzinierstva / Master of Advanced Industrial Engineering

Master of advanced industrial engineering is a training program for people from industry who want to get more education in the field of advanced industrial engineering. Program is focused on team work, project management, production systems design, modeling and simulation, ergonomic and work study, planning and management of production, logistics and selected areas of the economy. Training is completed by certificate. / Master pokrokového priemyselného inžinierstva je vzdelávací program pre ľudí z praxe, ktorí chcú získať ďalšie vzdelanie z oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva. Program sa zameriava na tímovú prácu, projektový manažment, projektovanie výrobných systémov, modelovanie a simuláciu, ergonómiu a meranie práce, plánovanie a riadenie výroby, logistiku a vybrané oblasti ekonomiky. Vzdelávanie je ukončené certifikátom.

Druh akcie: Master Study
Termín konania: 1.2.2014  ..  30.12.2014
Miesto konania: Zilina
Odborní garanti: prof. Ing. Branislav Micieta, PhD.

kontakt: prof. Ing. Branislav Micieta, PhD., Katedra priemyselneho inzinierstva, Strojnicka fakulta Žilinskej univerzity, Univerzitna 1, 010 26 Zilina

branislav.micieta@fstroj.uniza.sk
www.priemyselneinzinierstvo.com
+421 41 513 2702


PTV VISION software for traffic planning / PTV VISION softvér pre dopravné plánovanie

Meeting of PTV VISION software users with contributions oriented towards the news in PTV VISION software, development of PTV, use of PTV in actual traffic problems solution, in school education and research at the faculties of the University of Žilina. Discussion of specialists in traffic planning area, modelling and simulation. / Stretnutie používateľov PTV VISION softvéru, príspevky zamerané na novinky v programoch PTV VISION, jeho vývoj, využívanie programov PTV VISION pri riešení aktuálnych dopravných problémov, pri pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakultách ŽU, diskusia odborníkov v oblasti dopravného plánovania, modelovania a simulácie.

Druh akcie: Zasadačka vedeckej rady, Nova menza, Zilinska univerzita
Termín konania: 6.2.2014
Miesto konania: Odborny seminar / Specialized Seminar
Odborní garanti: prof. Ing. Jan Celko, CSc., Ing. Igor Ripka, PhD.

kontakt: Katedra cestneho stavitelstva, Stavebna fakulta, Velky Diel, Univerzitna 1, 010 26 Zilina / Department of Highway Engineering, Faculty of Civil Engineering, Velky Diel, Univerzitna 1, SK-01026 Zilina, Slovakia

andrea.kocianova@fstav.uniza.sk
www.svf.uniza.sk
+421 41 513 5912


Descriptive geometry at Slovak universities yesterday and now / Deskriptívna geometria na slovenských univerzitách včera a dnes

Meeting aimed at exchange of experiences with descriptive and engineering geometry teaching on Slovak universities, new methods and technologies in support of teaching. / Stretnutie zamerané na výmenu skúseností s výučbou deskriptívnej a konštrukčnej geometrie na slovenských univerzitách, nové metódy a technológie v podpore výučby.

Druh akcie: odborny seminar
Termín konania: 1.2.2014  ..  28.2.2014
Miesto konania: Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov, Zilinska univerzita, Zilina, SR
Odborní garanti: Mgr. Viera Cmelkova, Ph.D.

kontakt: Viera Cmelkova, Katedra kvantitativnych metod a hospodarskej informatiky, Zilinská univerzita, Univerzitna 1, 010 26 Zilina

viera.cmelkova@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 275


Annual accounts of the income tax for the year 2013 / Ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2013

The seminar focuses on the annual accounts of the income tax for 2013. / Seminár je zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2013.

Druh akcie: odborný seminár
Termín konania: 1.2.2014  ..  28.2.2014
Miesto konania: Fakulta PEDAS, ZU, Zilina
Odborní garanti: doc. Ing. Alzbeta Bielikova, PhD., doc. Ing. Darina Chlebikova, PhD.

kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov, Zilinska univerzita, Univerzitna 1, 010 26 Zilina, darina.chlebikova@fpedas.uniza.sk, +421 41 513 3222

alzbeta.bielikova@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 3223


Current changes in the tax system in Slovakia / Aktuálne zmeny v daňovom systéme SR

The seminar focuses on the current changes in the tax system in Slovakia. / Seminár je zameraný na aktuálne zmeny v daňovom systéme SR.

Druh akcie: odborný seminár
Termín konania: 1.2.2014  ..  28.2.2014
Miesto konania: Fakulta PEDAS, ZU, Zilina
Odborní garanti: doc. Ing. Alzbeta Bielikova, PhD., doc. Ing. Darina Chlebikova, PhD.

kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Zilinska univerzita, Univerzitna 1, 010 26 Zilina, darina.chlebikova@fpedas.uniza.sk, +421 41 513 3222

alzbeta.bielikova@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 3223