Konferencie 2015

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,EMOTIONS AS A TOOL FOR COMPANY MANAGEMENT / EMÓCIE AKO NÁSTROJ MANAŽMENTU FIRMY

A lecture on modern management of an enterprise using emotions as a management tool in manufacturing process. / Prednáška o modernom riadení firmy s využitím emócií ako nástroja riadenia vo výrobnom procese.

Druh akcie: Zilinska univerzita, Velky Diel, blok NR2, 11,00
Termín konania: 26.11.2015  ..  26.11.2015
Miesto konania: Prednaska
Odborní garanti: doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD., FPEDAS ŽU, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra ekonomiky

kontakt: doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD., FPEDAS ŽU, Katedra ekonomiky

darina.chlebikova@fpedas.uniza.sk

+421-41-513 32 22


4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – FIRE PROTECTION AND RESCUE SERVICES / 4. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA – OCHRANA PRED POŽIARMI A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

The main aim of this conference is to present and exchange the latest scientific findings and practical experience in the fields of building fire safety, fire prevention and rescue and other emergency activities of the Fire and Rescue Service. Another objective is to support information transfer between fire prevention and repression. A practical presentation of fire-fighting equipment and gear will also be demonstrated in model scenarios as a part of the conference. / Konferencia zameraná na prezentáciu a výmenu najnovších poznatkov z výskumných aktivít a praxe v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, požiarnej prevencie a zásahovej a inej záchrannej činnosti jednotiek HaZZ. Cieľom je zároveň prehĺbiť spoluprácu a transfer informácií medzi oblasťami požiarnej prevencie a represie. Súčasťou podujatia bude aj praktická prezentácia zásahovej techniky a vybavenia v modelových situáciách.

Druh akcie: Conference
Termín konania: 18.11.2015  ..  19.11.2015
Miesto konania: Hotel Slovakia, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

kontakt: Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Katedra požiarneho inžinierstva, Ul. 1. mája 32

vladimir.mozer@fbi.uniza.sk

+421-41-513 66 10


PREPARATION AND PROGRESS OF MODERNISATION OF SLOVAK RAILWAYS INFRASTRUCTURE / PRÍPRAVA A POSTUP MODERNIZÁCIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ŽSR

The Department of Railway Engineering and Track Management in cooperation with Reming Consult, a.s. organises for teachers and students of accredited railway study programmes at ŽU an open guest lecture on the current state of preparation and realization of modernisation of the Slovak Railways infrastructure in relation to modernisation of the corridors number Va and VI and extension of the wide-gauge track from Čierna nad Tisou to Parndorf. / V spolupráci s firmou REMING Consult, a.s. organizuje KŽSaTH pre pedagógov a študentov železničných študijných programov akreditovaných na ŽU výberovú prednášku o súčasnom stave prípravy a realizácie modernizácie železničnej infraštruktúry ŽSR vo vzťahu k modernizácii koridoru č. Va a VI a predĺženiu širokorozchodnej trate z Čiernej nad Tisou do Parndorfu.

Druh akcie: Prednáška
Termín konania: 1.11.2015  ..  30.11.2015
Miesto konania: Stavebná fakulta ŽU, AE 203
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., Ing. Ján Špánik

kontakt: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF ŽU, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

libor.izvolt@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kzsth/index.files/Page2336.htm
+421-41-513 58 00


CONFERENCE OF PHD STUDENTS OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, UNIVERSITY OF ŽILINA / KONFERENCIA DOKTORANDOV STAVEBNEJ FAKULTY ŽU

The conference of PhD students of DRETM (Department of Railway Engineering and Track Management) organised in cooperation with the Centre of Excellence for Transport Engineering of the Faculty of Civil Engineering, University of Žilina in order to present the results of their theses. / Konferencia doktorandov KŽSaTH organizovaná v spolupráci s Centrom excelentnosti pre dopravné staviteľstvo Stavebnej fakulty ŽU za účelom prezentácie výsledkov riešení dizertačných prác.

Druh akcie: Conference
Termín konania: 1.11.2015  ..  30.11.2015
Miesto konania: Stavebná fakulta ŽU
Odborní garanti: prof. Ing. Josef Vičan, CSc, prof. Ing. Libor Ižvolt

kontakt: Ing. Andrea Husáriková, SvF ŽU, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk
+421-41-513 58 04


INAIR 2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIR TRANSPORT 2015

The regular international conference is organised by the Department of Air Transport of the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Žilina. The aim of the conference is to present the results of scientific and research activities and to exchange experience in all areas connected with Civil Aviation. / Pravidelná medzinárodná odborná konferencia sa koná pod záštitou Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 12.11.2015  ..  13.11.2015
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

kontakt: Juliana Blašková, Fakuta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra leteckej dopravy

inair@fpedas.uniza.sk
http://www.kld.uniza.sk
+ 421-41-513 34 51


47th CONFERENCE OF SLOVAK MATHEMATICIANS

The conference disseminates the latest knowledge in mathematics among the whole mathematical community in Slovakia and enhances mathematics teaching methodology. / V rámci celej matematickej komunity na Slovensku konferencia sprostredkúva informácie o nových poznatkoch v matematike a zdokonaľuje metodiku vyučovania matematiky.

Druh akcie: Jasná pod Chopkom
Termín konania: 26.11.2015  ..  29.11.2015
Miesto konania: Konferencia
Odborní garanti: Slovenská matematická spoločnosť (SMS), Fakulta humanitných vied, Katedra matematiky ŽU (KMA ŽU), Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky (KAM SjF)

kontakt: FHV, Katedra matematiky, doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (KMA FHV), RNDr. Božena Dorociaková, PhD. (KAM SjF), Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. (KAM SjF), Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (KMA FHV)

mariana.marcokova@fhv.uniza.sk, bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk, zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk, maria.kudelcikova@fhv.uniza.sk
www.konferenciajasna.sk
+421- 41- 513 62 05, +421- 41- 513 49 60, +421- 41- 513 49 63