Konferencie 2015

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,NONCONVENTIONAL TECHNOLOGIES 2015 / NEKONVENČNÉ TECHNOLÓGIE 2015

The aim of this international conference is to present knowledge in the areas of non-conventional mechanical technologies, physical knowledge applicable to non-conventional technologies, mechanics, hydromechanics, thermodynamics and technological solutions of constructions. / Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí nekonvenčných mechanických technológií, fyzikálnych poznatkov využiteľných vo sfére nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky a technologickosti konštrukcií.

Druh akcie: Scientific conference
Termín konania: 25.6.2015  ..  25.6.2015
Miesto konania: Terchová
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.

kontakt: Strojnícka fakulta ŽU, Katedra technologického inžinierstva

jan.moravec@fstroj.uniza.sk
www.opensoft.uniza.sk
+421- 41-513 27 64, 27 57, 0910 280 573


EUROKOMBI – INTERMODAL 2015

The 15th international scientific conference focuses on transport, political, technical-technological and economic aspects of the development of intermodal transport in the conditions of the European transport market. / 15. medzinárodná vedecká konferencia je obsahovo zameraná na problematiku dopravno-politických, technicko-technologických a ekonomických aspektov rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach európskeho prepravného trhu.

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 1.6.2015  ..  30.6.2015
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra železničnej dopravy

jozef.majercak@fpedas.uniza.sk
http://kzd.uniza.sk/
+421- 41- 513 34 01


ADVANCES IN ELECTRONIC AND PHOTONIC TECHNOLOGIES – ADEPT / POKROK V ELEKTRONIKE A FOTONIKE – ADEPT

The international conference on advances in electronic and photonic technologies ADEPT 2015 focuses on the latest results in the research and development of novel materials, structures, devices and systems for micro/nano-electronics, sensoric and photonic solutions. Its goal is to bring together leading experts and young generation of researchers from universities and institutes interested in advanced technologies. The objective of ADEPT 2015 is to provide a forum for researchers, teachers and engineers involved in the areas of electronics, photonics and material engineering in order to disseminate their latest research results, exchange views on future research directions and create partnership for further fruitful collaboration in the above specified fields. / Medzinárodná konferencia ADEPT 2015 je zameraná na najnovšie výsledky výskumu a vývoja nových materiálov, štruktúr, prístrojov a zariadení v oblasti mikro/nano-elektroniky, senzorov a fotoniky. Jej zámerom je umožniť stretnutie odborníkov s mladou generáciou vedcov z univerzít a ústavov pôsobiacich v oblasti moderných technológií. Cieľom konferencie je aj oboznámiť s najnovšími výsledkami, vymeniť si vedomosti a budúce zámery, ako aj vytvoriť možnosti pre spoluprácu v daných oblastiach výskumu.

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 1.6.2015  ..  4.6.2015
Miesto konania: Hotel Trigan, Vysoké Tatry
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

kontakt: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Elektrotechnická fakulta ŽU, Katedra fyziky

adept@fyzika.uniza.sk
http://adept.fyzika.uniza.skEURO-ZEL 2015 – RECENT CHALLENGES FOR EUROPEAN RAILWAYS / EURO-ŽEL 2015 – NOVÉ VÝZVY PRE EURÓPSKE ŽELEZNICE

The 23rd international symposium EURO-Zel 2015 is a significant symposium organised in the field of railway transport. The EURO - Zel 2015 will offer the opportunity to discuss major challenges as well as technological and organisational solutions for the future European Rail system with experts and high-level representatives from the supply industry, operators and research institutions. / 23. medzinárodné sympózium EURO-Žel 2015 je významné sympózium organizované v oblasti železničnej dopravy. Ponúkne príležitosť diskutovať o hlavných výzvach, ako aj o technologických a organizačných riešenia pre budúcnosť európskeho železničného systému s odborníkmi a predstaviteľmi z priemyslu, prevádzkovateľmi a výskumnými inštitúciami.

Druh akcie: Medzinárodné sympózium
Termín konania: 2.6.2015  ..  3.6.2015
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, budova NR
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Fabián, PhD.

kontakt: CETRA – Ústav dopravy ŽU

euro-zel@uniza.sk
www.zu-zel.sk
+421-41-513 50 12


APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER APCOM 2015 / APLIKOVANÁ FYZIKA TUHÝCH LÁTOK APCOM 2015

The 21st conference focuses mainly on presentation of both theoretical and experimental results as well as specific measurement techniques in investigation of physical properties and structure of bulk solids and structures, thin solid films, ultrathin organic polymer films, micro- and nanostructures, etc. exposed to the influence of various specific external factors. / Cieľom 21. konferencie je prezentácia teoretických a experimentálnych výsledkov ako aj špeciálnych meracích techník vo vyšetrovaní fyzikálnych vlastností a štruktúry objemových tuholátkových materiálov, tenkých vrstiev, ultratenkých vrstiev organických polymérov, mikro- a makroštruktúr a pod. vystavených pôsobeniu rôznorodých špecifických externých faktorov.

Druh akcie: Scientific conference
Termín konania: 24.6.2015  ..  26.6.2015
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso
Odborní garanti: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Alumni Klub FEI STU, Inštitút Aurela Stodolu Elektrotechnická fakulta ŽU, Fyzikálny ústav SAV, Slovenská fyzikálna spoločnosť, za ŽU prof. RNDr. Ja

kontakt: Inštitút Aurela Stodolu, EF ŽU, ul. kpt. J. Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

mullerova@lm.uniza.sk
http://apcom.fyzika.uniza.sk
+421- 41- 513 17 40


Music materials edition of own compositions for a choir, vocal and piano / Vydanie notového materiálu s vlastnými skladbami pre zbor, spev a klavír

Documenting the authorship compositions in the printed form, extending of music archive of Department of music and practical use / Zdokumentovanie autorskej tvorby v printovej forme, rozšírenie notového materiálu Katedry hudby s praktickým využitím

Druh akcie: Publikácia
Termín konania: 1.6.2015  ..  30.6.2015
Miesto konania: Katedra hudby, FHV, ŽU, Žilina
Odborní garanti: Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. +421 903 681 970

kontakt: Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinska univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

monika.bazikova@fhv.uniza.sk

00421 41 513 6412


TRANSCOM 2015

11th international conference of young European scientists, postgraduate students and their tutors, aims to establish and expand international contacts and co-operation. The main purpose of the conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present results of their research to the scientific community.

Druh akcie: Zilinska univerzita, blok NR a NS, Velky Diel, Zilina, Slovakia
Termín konania: 22.6.2015  ..  24.6.2015
Miesto konania: Intern. conference
Odborní garanti: Prof. Ing. Otakar Bokuvka, PhD.

kontakt: Zilinská univerzita OVaV, rektorát, Univerzitna 1, SK-010 26 Zilina

transcom@uniza.sk
www.transcom-conference.com