Konferencie 2015

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,STUDENT SCIENTIFIC COMPETITION / ŠTUDENTSKÁ VEDECKO-ODBORNÁ SÚŤAŽ (ŠVOS)

The Faculty of Electrical Engineering in cooperation with the Czechoslovakia Section of IEEE and the IAS/IES joint chapter of CS section, IEEE, organises a student scientific competition in these research areas: - Electrical Engineering and Power Engineering, - Computer Science, Automation and Telecommunications, - Biomedical Engineering. The first three places will be financially awarded in each field of reserarch. Winners in individual areas in PhD. degree will participate in the international student conference POSTER 2015 in Prague. / Elektrotechnická fakulta ŽU v spolupráci s Československou sekciou IEEE a Spoločnou odbornou skupinou IAS/IES organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS v oblastiach výskumu: - elektrotechnika a elektroenergetika, - informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, - biomedicínske inžinierstvo. V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú finančne ocenené prvé tri miesta. Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni sa zúčastnia medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2015 v Prahe. Termíny: 9. - 13. 3. 2015 pre PhD. stupeň (PhD. degree), 13. - 17. 4. 2015 pre Bc. a Ing. stupeň (Bachelor’s degree, Master’s degree).

Druh akcie: Student scientific competition
Termín konania: 9.3.2015  ..  17.4.2015
Miesto konania: Elektrotechnická fakulta ŽU
Odborní garanti: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

kontakt: Mgr. Silvia Pirníková, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy EF ŽU

silvia.pirnikova@fel.uniza.sk
http://fel.uniza.sk
+421-41-513 20 62


SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SLOVAK AND EU CONDITIONS IN THE ERA OF GLOBALISATION / TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V PODMIENKACH SR A EÚ V OBDOBÍ GLOBALIZÁCIE

A lecture on selected issues of sustainable development in Slovak and EU conditions in the era of globalisation. / Prednáška na tému vybraných problémov trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach SR a EÚ v období globalizácie.

Druh akcie: Prednáška
Termín konania: 1.4.2015  ..  30.4.2015
Miesto konania: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
Odborní garanti: prof. Ing. Štefan Cisko, PhD.

kontakt: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD. FPEDAS ŽU, Katedra ekonomiky, sukalova@fpedas.uniza.sk, +421-41-513 32 14, doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. pavel.ceniga@fpedas.uniza.sk, +421-41-513 32 18


A LECTURE ON THE SCIENCE OF ENGLISH PHILOLOGY / VEDECKÁ PREDNÁŠKA Z OBLASTI ANGLICKEJ FILOLÓGIE

Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Druh akcie: Vedecká prednáška
Termín konania: 1.4.2015  ..  30.4.2015
Miesto konania: Fakulta humanitných vied ŽU
Odborní garanti: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

kontakt: Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied ŽU

zdena.kralova@fhv.uniza.sk
http://fhv.uniza.sk/kaj
+421- 41- 513 61 84


OPEN SOURCE WEEKEND / VÍKEND S OTVORENÝM SOFTVÉROM

A professional meeting for developers and users of open source software and hardware. Contributions welcomed from all IT technologies with the attribute of openess. / Odborná akcia pre vývojárov a používateľov otvoreného softvéru, hardvéru a ďalších priaznivcov otvorenosti a normálneho fungovania spoločnosti v oblasti informačných technológií.

Druh akcie: Meeting
Termín konania: 1.4.2015  ..  30.4.2015
Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Odborní garanti: Ing. Michal Kaukič, CSc.

kontakt: Ing. Michal Kaukič, CSc., FRI ŽU, KMMOA

michal.kaukic@fri.uniza.sk

+421- 41 513 42 76


XXI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF POLISH, CZECH AND SLOVAK IRON-FOUNDERS / XXI. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA POĽSKÝCH, ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZLIEVAČOV

The aim of the conference is to provide a platform for experience and information exchange among Slovak, Czech and Polish iron-foundries, research centres and universities in the fields of metallurgy, foundry technologies, moulding compounds, heat treatment as well as environment protection. / Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia.

Druh akcie: Scientific conference
Termín konania: 22.4.2015  ..  24.4.2015
Miesto konania: Dolní Morava, ČR
Odborní garanti: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. Ing. Tomáš Elbel, PhD. Prof. dr. hab. inž. St. M. Dobosz, prof. dr.hab.inž. Jan Szajnar

kontakt: Strojnícka fakulta ŽU, Katedra technologického inžinierstva

danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

+421- 41-513 27 64, 27 57, 27 72


Evening of Popular Melodies / Večer populárnych melódií

The concert named „Evening of Popular Melodies“ is parade of amateur musicians and singers. Current and formes students of our University will have the opportunity to show their talents together with Erasmus students, pupils from conservatories and primary art schools etc. The age limit is unlimited. This concert is a good opportunity to keep in touch with our former students and interesting representation of our university. The program will consist of songs from pop-music, movie soundtracks and classical music / Koncert s názvom „Večer populárnych melódií“ je prehliadkou amatérskych hudobníkov a spevákov. Svoj talent tu majú možnosť prezentovať súčasní i bývalí študenti ŽU, študenti programu Erasmus a tiež žiaci z konzervatórií, základných umeleckých škôl a pod. Vekový limit je neobmedzení. Koncert je dobrou príležitosťou na udržiavanie kontaktov s našimi bývalými študentmi a zaujímavou reprezentáciou našej univerzity. V programe zaznejú piesne z oblasti pop-music, filmovej aj klasickej hudby.

Druh akcie: koncert
Termín konania: 1.3.2015  ..  30.4.2015
Miesto konania: Vstupná hala, FHV, ŽU
Odborní garanti: doc. MgA. Jan Grossmann

kontakt: Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinska univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

monika.bazikova@fhv.uniza.sk

+421 41 513 6412, +421 903 681 970