Konferencie 2015

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,WATER WHICH KEEPS US AFLOAT / VODA ČO NÁS DRŽÍ NAD VODOU

A national conference focusing on education in the field of water transport through innovative educational and training information technologies. / Národná konferencia zameraná na možnosti vzdelávania v oblasti vodnej dopravy prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích a výcvikových informačných technológií.

Druh akcie: Conference
Termín konania: 20.7.2015  ..  21.9.2015
Miesto konania: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a
Odborní garanti: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD.

kontakt: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., FPEDAS ŽU, Katedra vodnej dopravy

jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk
www.kvd.uniza.sk
+421-41-513 35 52


DAY OF PORTS / DEŇ PRÍSTAVOV

The event aiming at promotion and support of development of inland waterways, ports and their approaches is organised by Public Ports in cooperation with other partners in the field of water transport. / Podujatie zamerané na propagáciu a podporu rozvoja infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, prístavov a ich súčastí organizované spoločnosťou Verejné prístavy, a. s. v spolupráci s ostatnými partnermi z oblasti vodnej dopravy.

Druh akcie: Propagačné podujatie
Termín konania: 21.7.2015  ..  21.9.2015
Miesto konania: Prístav Bratislava
Odborní garanti: Ing. Tomáš Kalina, PhD.

kontakt: Ing. Tomáš Kalina, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra vodnej dopravy

tomas.kalina@fpedas.uniza.sk
www.kvd.uniza.sk
+421 -41 - 513 35 54


PROGRESSIVE AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING / PROGRESÍVNE A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE

A meeting organised for scientific and professional community. It focuses on modern applications of progressive and innovative technologies in mechanical engineering which support competitiveness in industrial manufacturing. / Stretnutie vedeckej a odbornej verejnosti za účelom predstavenia najmodernejších aplikácií progresívnych a inovatívnych technológií v strojárstve, ktoré podporujú konkurencieschopnosť v podmienkach priemyselnej výroby.

Druh akcie: Meeting
Termín konania: 2.9.2015  ..  4.9.2015
Miesto konania: Strojnícka fakulta ŽU, Demänovská dolina, Nízke Tatry
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Czán, PhD., prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

kontakt: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD., SjF ŽU, Katedra obrábania a výrobnej techniky

dana.stancekova@fstroj.uniza.sk
fstroj.uniza.sk/kovt/
+421-41-513 27 87


32nd DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM ON ADVANCES IN EXPERIMENTAL MECHANICS / 32. DANUBIA-ADRIA SYMPÓZIUM O POKROKOCH V EXPERIMENTÁLNEJ MECHANIKE

Presentation of the latest results, research, development, and innovations in the area of experimental mechanics. / Prezentácia najnovších výsledkov, výskumu, vývoja a inovácií v oblasti experimentálnej mechaniky.

Druh akcie: Sympózium
Termín konania: 22.9.2015  ..  25.9.2015
Miesto konania: Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD., Ing. František Simančík, PhD.

kontakt: juraj.belan@fstroj.uniza.sk, lenka.hurtalova@fstroj.uniza.sk, Strojnícka fakulta ŽU, Katedra materiálového inžinierstva+421-41-513 26 26


HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2015 - THE POSITION OF RAILTRANSPORT IN THE TRANSPORT SYSTEM OF THE EU – NEW CHALLENGES FOR TRANSPORT POLICY / HORIZONTY ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 2015 - POSTAVENIE ŽELEZNIČNEJ

The aim of the conference is to extend traditional and current theoretical and practical knowledge in two fields – in operational and technical issues of today with the focus on interoperability of the railway system in integrated Europe and in the field of management and marketing in railway transport. The secondary aim of the conference is to emphasise the need for a single European railway network that will create the space for growth of the railway system competitiveness. / Cieľom konferencie je rozšíriť tradičné aj aktuálne teoretické i praktické poznatky v dvoch oblastiach, a to v prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj v oblasti manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý vytvorí predpoklady rastu konkurencieschopnosti železničného dopravného systému.

Druh akcie: Conference
Termín konania: 24.9.2015  ..  25.9.2015
Miesto konania: SIP ŽSR Strečno
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

kontakt: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra železničnej dopravy

jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
https://fpedas.uniza.sk/~horizonty,kzd.fpedas.uniza.sk
+421-41-513 34 30


ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES – ALER 2015 / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE – ALER 2015

The conference provides a forum for scientists, experts, teachers and students. Conference participants will have a possibility to present their research and scientific activities and discuss issues connected with methods, trends and technologies in alternative energy sources. / Konferencia vytvára fórum pre vedcov, odborníkov, pedagógov, ako aj študentov. Účastníci konferencie majú možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a odbornej činnosti a diskutovať k problémom v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

Druh akcie: Scientific conference
Termín konania: 30.9.2015  ..  2.10.2015
Miesto konania: Penzión UNA, Liptovský Ján, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Milan Dado, PhD.

kontakt: Inštitút Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty ŽU, ul. kpt. J. Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš, aler@lm.uniza.sk, dostal@lm.uniza.sk


http://lm.uniza.sk/~aler/
+421- 41- 513 17 46


EDUCATION IN THE EUROPEAN CONTEXT / VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V EURÓPSKOM KONTEXTE

This international scientific conference is dedicated to the issues of education in Slovakia and in the European context, providing an opportunity to exchange information between the participating countries (Slovakia, the Czech Republic, Poland ...). / Medzinárodná vedecká konferencia venujúca sa otázkam výchovy a vzdelávania na Slovensku a v Európskom kontexte poskytujúca možnosť výmeny informácií medzi jednotlivými zúčastnenými krajinami (Slovensko, Česká republika, Poľsko...).

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 1.9.2015  ..  30.9.2015
Miesto konania: Fakulta humanitných vied ŽU
Odborní garanti: doc. Ing. Dušan Macháčik, CSc.

kontakt: PhDr. Marek Grejták

kpps@fhv.uniza.sk
www.fhv.uniza.sk/kpps
+421- 41- 513 63 51


SEKEL 2015

An international conference for university teachers of electrical engineering within the Czech and Slovak Republics with the focus on their padagogical activities. Research activities of individual departments will be presented as well. / Medzinárodná konferencia vysokoškolských učiteľov elektrotechniky v rámci ČR a SR so zameraním predovšetkým na pedagogickú činnosť. V rámci konferencie budú prezentované aj odborné články výskumnej činnosti katedier.

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 16.9.2015  ..  18.9.2015
Miesto konania: Elektrotechnická fakulta ŽU, Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky
Odborní garanti: doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.

kontakt: gutten@fel.uniza.sk

gutten@fel.uniza.sk

0911 573 709


28th SHIPPING DAYS 2015 / 28. PLAVEBNÉ DNI 2015

A conference with international participation focused on the issues of the development of inland waterways and ports, integration of water transport into the system of international multimodal transport, expansion of recreational sailing opportunities and strengthening its role in tourism. / Konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na problematiku všeobecného rozvoja vnútrozemskej plavby, vodných ciest a prístavov, väčšie logistické začlenenie vodnej dopravy do systémov medzinárodnej multimodálnej prepravy, rozšírenie možností rekreačnej plavby a posilnenie jej pozície v cestovnom ruchu.

Druh akcie: Intern. conference
Termín konania: 1.9.2015  ..  30.9.2015
Miesto konania: České Budějovice
Odborní garanti: doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.

kontakt: doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Katedra vodnej dopravy, www.kvd.uniza.sk

pavel.zarnay@fpedas.uniza.sk

+421-41-513 35 50, 0903 306 586