Konferencie 2016

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,INAIR 2016 - International Conference on Air Transport 2016

The regular International conference is organized by the University of Žilina, Air Transport Department. The aim of the conference is to present and expose the results of research problems to get advice from established scientists to increase safety and quality in the field of Air Transport.

Druh akcie: Intern. scientific conference
Termín konania: 10.11.2016  ..  11.11.2016
Miesto konania: Viedeň
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

kontakt: Juliana Blašková, Fakulta PEDAS, Katedra leteckej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

inair@fpedas.uniza.sk
http://www.kld.uniza.sk
+ 421 41 513 3451


Science Day of the Department of Communications

Scientific seminar/workshop is focused on: - presentation of the cooperation between Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic and academic environment in the field of science, - presentation of the cooperation between Slovak Post and Department of Communication in the field of science, - presentation of the special lectures presented by the Statistical Office of the Slovak Republic and by other external cooperating entities, - presentation of the scientific-research activity and results of the projects which have been solved on the Department of Communication recently. Vedecký seminár/workshop Katedry spojov pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku, partnerstvo akademického a podnikateľského prostredia – priorita pre rozvoj pošty.

Druh akcie: Vedecký seminár/workshop
Termín konania: 1.11.2016  ..  30.11.2016
Miesto konania: ŽU v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

kontakt: Ing. Anna Paďourová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

anna.padourova@fpedas.uniza.sk
http://ks.uniza.sk
+421 41 513 3129


MARVI – Marketing and Management of Educational Institutions

Meeting of universities and external institutions. Papers and discussion of conference will be aimed toward cooperation and experience exchange in the area of marketing communication (universities, secondary schools, primary schools, external institutions) and management to expand the relevance of marketing and management in the area of educational institutions.

Druh akcie: International Scientific Conference
Termín konania: 1.11.2016  ..  30.11.2016
Miesto konania: FPEDAS, Katedra spojov, Žilina
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.

kontakt: Ing. Jana Beňušová, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

jana.benusova@fpedas.uniza.sk; marvi@fpedas.uniza.sk
www.marvi.sk
+421 41 513 3118


Workshop of preparation and progress on modernization of railway infrastructure ŽSR

KZSaTH, in cooperation with the companies Reming Consult, a.s. and PRODEX spol. s.r.o., organizes for teachers and students of accredited study programs in railways at ŽU, an optional lecture on the current state of preparation and realization of modernization of the ŽSR railway infrastructure in relation to modernization of the corridors number Va and VI.

Druh akcie: Výberová prednáška
Termín konania: 1.11.2016  ..  30.11.2016
Miesto konania: Žilina, ŽU, Stavebná fakulta, AE 203
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., Ing. Dr. Ján Bušovský, Ing. Ján Špánik

kontakt: Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Žilinska univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

libor.izvolt@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kzsth/index.files/Page2336.htm
+421 41 513 58 00


21st International Seminar „TRACK MAINTENANCE MACHINES IN THEORY AND PRACTICE – SETRAS 2015“

Seminar is focused on research, development, design and operation of track maintenance machines and mechnisms, a new technologies of track maintenance works in connection with their technical equipment.

Druh akcie: International Conference
Termín konania: 1.10.2016  ..  30.11.2016
Miesto konania: GAMA Klub, ŽU v Žiline
Odborní garanti: Daniel Kalinčák, prof. Ing. PhD., KDMT ŽU v Žiline

kontakt: Daniel Kalinčák, prof. Ing. PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk
www.vtszu.sk
+421 41 513 2650; +421 907 586 005


International Scientific Conference “Development of Euroregion Beskydy X”

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

Druh akcie: International Scientific Conference
Termín konania: 1.11.2016  ..  30.11.2016
Miesto konania: Veľký diel, Nová Menza, miestnosť Vedeckej rady ŽU
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.

kontakt: Ing. Alena Košťálová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

alena.kostalova@fpedas.uniza.sk
www.uniza.sk
+421 41/513 3143


Semináre katedry kvatitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Cieľom vedeckých seminárov je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky a cieľom odborných seminárov je predviesť vhodné didaktické postupy. Dátumy konania: 11.02., 25.04., 06.06., 26.09., 07.11.

Druh akcie: Séria seminárov (poradové číslo 183-187)
Termín konania: 11.2.2016  ..  7.11.2016
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.

kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

vojtech.balint@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 3250


48th Conference of Slovak mathematicians / 48. konferencia slovenských matematikov

In the framework of the whole mathematical community at Slovak Republic the conference disseminates information about new knowledge in mathematics and improves methodology of teaching mathematics.

Druh akcie: Conference
Termín konania: 24.11.2016  ..  27.11.2016
Miesto konania: Jasna pod Chopkom, hotel SOREA SNP
Odborní garanti: doc. RNDr. Mariana Marcokova, CSc., Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

kontakt: Mgr. Zuzana Sedliackova, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita, Katedra aplikovanej matematiky.


www.konferenciajasna.sk
+421 41 513 4963