Konferencie 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,Technological Preparation, Time Planning and Realisation of the Railway Construction in the network of SZDC and ZSR.

Expert lecture focused on the choice of technology, time planning and realisation of reconstruction work of the selected part of the railway track or the railway station in the network of SŽDC and ŽSR.

Druh akcie: výberová prednáška
Termín konania: 1.4.2017  ..  30.4.2017
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, AE 203
Odborní garanti: Ing. Janka Šestáková, PhD., SvF UNIZA, Ing. Peter Bado (GJW Praha, spol. s r. o.)

kontakt: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

janka.sestakova@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/kzsth/index.files/Page2336.htm
+42141 5135807


Descriptive geometry at Slovak universities today and tomorrow

Meeting aimed at exchange of experiences with descriptive and engineering geometry teaching at Slovak universities, new methods and techniques used in teaching, new technical equipment supporting descriptive geometry teaching and discussion about future of descriptive geometry.

Druh akcie: konferencia
Termín konania: 28.4.2017
Miesto konania: bude upresnené
Odborní garanti: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.

kontakt: Mgr. Viera Čmelková, Ph.D, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

viera.cmelkova@fpedas.uniza.sk

+42141 513275


The economic crisis and poor Slovakia

The seminar will focus on the current economic situation in Europe and in the world and the impact on the Slovak economy and the real economic situation Slovak Republic

Druh akcie: seminár
Termín konania: 1.4.2017  ..  30.4.2017
Miesto konania: BG 01
Odborní garanti: doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD.

kontakt: doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD., katedra ekonomiky

darina.chlebikova@fpedas.uniza.sk

+42141 513 3222


Student scientific competition - ŠVOS

EF UNIZA in cooperation with the Czechoslovakia Section of IEEE and the IAS/IES joint chapter of CS section, IEEE, organizes the student scientific competition ŠVOS in these research areas: Electrical Engineering and Power Engineering, Computer Science, Automation and Telecommunications, Biomedical Engineering. First three places in each field of research in various areas will be financially awarded. Winners in various research areas in the doctoral level will participate at the international student conference POSTER 2017 in Prague. Marec 2017 pre doktorandský stupeň; Apríl 2017 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Druh akcie: Študentská vedecko-odborná súťaž
Termín konania: 1.3.2017  ..  30.4.2017
Miesto konania: EF UNIZA
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na EF UNIZA

kontakt: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

peter.hockicko@fel.uniza.sk
http://fel.uniza.sk
+42141 5132057


Česko-slovenský seminár k dejinám dopravy a spojov

Seminár so zameraním na staršie a novšie dejiny dopravy a spojov s osobitným zameraním na dejiny dopravy v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí. Seminár organizuje na podnet Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Seminár obsahovo korešponduje s cieľmi projektu APVV INDED (Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity, zodpovedný riešiteľ prof. Dušan Katuščák). Vystúpia poprední českí a slovenskí historici a vedci zo Žilinskej univerzity.

Druh akcie: Seminár
Termín konania: 25.4.2017  ..  27.4.2017
Miesto konania: Zilinska univerzita
Odborní garanti: prof. PhDr. Roman Holec, PhD, prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., dusan.katuscak@fhv.uniza.sk

kontakt: Mgr. Eva Augustínová, PhD.

eva.augustinova@fhv.uniza

+421917630359