Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyžaduje zasielat projekty na priložených tlačivách s podpisom rektorky ŽU, resp. jej odporúčacím listom. Aj samotná darovacia zmluva po schválení projektu je podpisovaná medzi Nadáciou SLSP a rektorkou univerzity.

Tlačivá na vyplnenie nájdete na web. stránke: www.nadaciaslsp.sk - AKO POŽIADAŤ O GRANT.

Typy projektov sú: študentské aktivity, materiálno-technické vybavenie, vydávanie publikácií, kultúrne a vzdelávacie a vzdelávacie podujatia. Projekty posielať v dostatočnom časovom predstihu pred samotným konaním akcie.

Procesy "Nadácie SLSP" pri schvaľovaní sú: stretnutie VS komisie SLSP, ktorá predložené projekty vyhodnotí a odporučí podporu, resp. nepodporí projekt. Následne Nadácia posiela informáciu na jednotlivé vysoké školy. Pošle návrh zmluvy, dohodne si podmienky prezentácie SLSP, ako podporovateľa projektu a po podpise zmluvy zasiela finančnú podporu.